top of page

Sprockets and Chains

About Us

ไทยซันเหอ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการ ผลิตอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นเวลานาน

และเป็นที่รู้จักในวงการเป็นอย่างดี เราเป็นโรงงานผลิตโดยตรง One Stop Service

รับผลิตตามแบบ และตัวอย่างลูกค้า  ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมใช้วัสดุคุณภาพ

อะไหล่คอนเวเยอร์

ผลิต และจำหน่ายอะไหล่คอนเวเยอร์

สำหรับทุกโรงงานอุตสาหกรรม

OUR PRODUCTS
bottom of page